§1 – Organizator konkursu

Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 42A w Limanowej.

§2 – Nazwa Konkursu

Nazwa Konkursu to Maraton Wiedzy Ogólnej. Zamiennie możliwe jest używanie skróconej nazwy Konkursu – MWO. W celu zidentyfikowania poszczególnych edycji Konkursu, każda z nich posiada nazwę w formie skróconej, zakończoną cyfrowym symbolem roku, w którym występowała dana edycja.

§3 – Zakres materiału

Zakres materiałowy Konkursu obejmuje podstawę programową szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum z przedmiotów:

  • język polski
  • język angielski
  • historia
  • geografia
  • fizyka
  • chemia

§4 – Etapy Konkursu

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

§4, ust. 1

Etap pierwszy zwany dalej „Etap I” jest etapem przeprowadzanym w formie elektronicznej. Do przeprowadzenia Etapu I służy elektroniczny serwis internetowy udostępniony przez Organizatora zwany dalej Elektroniczną Platformą Konkursową. Serwis ten oparty jest o znane na całym świecie oprogramowane służące do zdalnego nauczania. Oprogramowanie użyte do stworzenia serwisu to platforma edukacyjna Moodle.

§4, ust. 1, pkt 1

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania Elektronicznej Platformy Konkursowej wykorzystywanej w ramach Konkursu jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła. W związku z tym Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerencje przez osoby trzecie w zawartość konta Uczestnika Elektronicznej Platformy Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.

§4, ust. 1, pkt 2

Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby Elektroniczna Platforma Konkursowa była dostępna dla Uczestników w trakcie trwania Konkursu jednakże Uczestnik przyjmuje do wiadomości iż na dostępność oraz prawidłowe działanie serwisu mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe niezależne od Organizatora. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości iż dostępność serwisu uzależniona jest również od prawidłowego działania usług operatora zewnętrznego, dostarczającego łącza internetowe Organizatorowi na których działanie Organizator nie ma wpływu. W związku z powyższym Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub nieprawidłowe działanie Elektronicznej Platformy Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.

§4, ust. 1, pkt 3

Zadaniem Uczestnika Etapu I jest samodzielne rozwiązywanie zadań i przesyłanie odpowiedzi przy pomocy Elektronicznej Platformy Konkursowej.

§4, ust. 1, pkt 4

Zadania Etapu I będą umieszczane na Elektronicznej Platformie Konkursowej w każdy wtorek, czwartek i sobotę od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. i będą one dostępne w godzinach od 12.00 – 23.59. Tylko w tych dniach i godzinach będzie możliwość przesyłania swoich odpowiedzi.

§4, ust. 1, pkt 5

Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik Etapu I otrzymuje punkty.

§4, ust. 1, pkt 6

Etap I wygrywa Uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli liczba punktów jest jednakowa u co najmniej dwóch Uczestników, o klasyfikacji decyduje czas przesłania odpowiedzi.

§4, ust. 1, pkt 7

Do kolejnej etapu Konkursu przechodzi 30 Uczestników Etapu I, którzy zgromadzili największą liczbę punktów.

Ponadto wprowadza się ograniczenie ilości Uczestników z jednej szkoły przechodzących do kolejnego etapu. W związku z tym, do kolejnego etapu może przejść tylko 3 reprezentantów danej szkoły.

§4, ust. 2

Etap drugi, zwany dalej „Etap II” jest etapem przeprowadzanym w formie stacjonarnej.

§4, ust. 2, pkt 1

Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

§4, ust. 2, pkt 2

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań wyboru z jedną poprawną odpowiedzią oraz 5 zadań otwartych, w których Uczestnik będzie musiał przedstawić pełne rozwiązanie każdego z nich.

§4, ust. 2, pkt 3

W czasie trwania Etapu II zabrania się rozmów, korzystania z kalkulatorów, telefonów komórkowych  i innego sprzętu elektronicznego.

§4, ust. 2, pkt 4

Podczas Etapu II Uczestnicy mogą skorzystać z materiałów które otrzymają od organizatorów: papier, test z zadaniami  oraz własnych przyborów: długopis , ołówek, linijka, cyrkiel, lupa.

§4, ust. 2, pkt 5

Etap II odbędzie się  14.03.2019 o godz. 12:00 i trwać będzie 90  minut.

§4, ust. 2, pkt 6

Oficjalne zakończenie Konkursu zwane dalej Zakończeniem Konkursu będzie polegać na ogłoszeniu wyników Konkursu i wręczeniu nagród. Zakończenie Konkursu odbędzie się 21.03.2019 r.

§5 – Udział w Konkursie

Aby możliwy był udział w Konkursie, Organizator ogłasza raz w roku rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu poprzez wysłanie do szkół zaproszeń do wzięcia udziału w aktualnej edycji oraz zamieszcza stosowną informację o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na stronie internetowej Konkursu.

§5 ust. 1

Nauczyciele poszczególnych szkół typują Szkolnego Koordynatora Konkursu w swojej szkole,  który będzie odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem.

§5 ust. 2

Szkolny Koordynator Konkursu zgłasza uczniów do Konkursu wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:
mwo@tischner.limanowa.edu.pl
Możliwe jest również wysłanie zgłoszenia na adresy e-mail podane przed modyfikacją niniejszego regulaminu czyli:
maraton_wiedzy_ogolnej@tischner.limanowa.edu.pl
lub
maraton1@tischner.limanowa.edu.pl
W załączniku Szkolny Koordynator Konkursu przesyła uzupełniony formularz zgłoszeniowy w formie listy uczniów oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku (osobny dla każdego z Uczestników, oraz dla Szkolnego Koordynatora Konkursu).

§5 ust. 3

Termin zgłaszania Uczestników do Konkursu mija z dniem 20.01.2019 r.

§5 ust. 4

Formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty potrzebne do zgłoszenia Uczestników do Konkursu dostępne są na stronie internetowej mwo.tischner.limanowa.edu.pl

§5 ust. 5

Szkolny Koordynator Konkursu po wysłaniu wszystkich dokumentów otrzymuje od Organizatora hasła i loginy Uczestników Konkursu, dzięki którym Uczestnicy będą mogli się logować na Elektronicznej Platformie Konkursowej i przesyłać rozwiązania zadań.

§5 ust. 6

Przesłanie karty zgłoszenia Uczestników jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

§5 ust. 7

Zgłoszenia Uczestników muszą zawierać podpisane przez rodziców oświadczenie o przetwarzaniu danych w celach przeprowadzenia Konkursu oraz podpisaną zgodę na publikację wizerunku na szkolnej stronie internetowej oraz w mediach. Wzór oświadczenia Organizator udostępnia na stronie internetowej Konkursu.

§6 – Kary dla Uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo blokowania kont na Elektronicznej Platformie Konkursowej oraz redukowania punktów Uczestnikom, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody pracy lub będą łamać obowiązujący regulamin Konkursu.

§7 – Nagrody w Konkursie

Organizator przewiduje dla najlepszych Uczestników Konkursu nagrody rzeczowe jednak ich postać ani wartość nie są ujawniane przez Organizatora do czasu Zakończenia Konkursu.

§8 – Zmiany w regulaminie

Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu. O zmianie regulaminu organizator powiadomi użytkowników na stronie internetowej Konkursu.